CONSULTA

En l’accés a la sala de consulta l’usuari:

 • només podrà entrar paper, llapis, regla, goma d’esborrar, lupa i ordinador portàtil
 • no podrà entrar bosses, carteres, carpetes, abrics, bolígraf, plomes o retoladors
 • si du telèfon mòbil, haurà d’estar desconnectat o silenciat i no en podrà fer ús dins la sala
 • no podrà introduir aparells fotogràfics o de filmació, escàners o gravadores de so sense autorització
 • en cap cas podrà beure, menjar o fumar a la sala de consulta ni a l’interior dels centres

En cas que l’usuari dugui qualsevol de les pertinença restringides, les haurà de dipositar abans d’entrar a la sala en el lloc reservat a tal ús.

Accés a la documentació:

 • L’usuari podrà sol·licitar un nombre indeterminat d’unitats documentals per cada sessió, però no podrà consultar-ne més d’una a la vegada (entenent per unitat documental un volum, un pergamí, un lligall, un plec o un full). A mesura que la retorni se l’hi podrà servir una de nova.
 • L’accés als documents originals queda subordinat a la garantia de la seva conservació. Si la documentació sol·licitada no ha estat objecte de classificació, descripció, restauració o qualsevol altre tractament necessari per garantir la preservació de la documentació, el personal del SAF pot desestimar la consulta. En cas d’existir una còpia, la consulta sempre es farà a partir d’ella.


REPRODUCCIÓ

 • Qualsevol persona o entitat pot obtenir còpies simples de la documentació que sigui de lliure accés, o no afectada per drets de propietat intel·lectual que en condicionin la reproducció, o per qualsevol altre condició acordada que afecti la documentació; amb el corresponent abonament de les taxes fixades segons la normativa vigent.
 • Poden ser objecte de reproducció les unitats documentals simples o els fragments d’unitats documentals compostes, però mai es podran reprografiar volums, lligalls o sèries senceres.
 • L’usuari pot dur a terme ell mateix la reproducció de la documentació, prèvia sol·licitud i autorització del Servei, sempre que ho faci amb aparells fotogràfics, no utilitzi el flaix i es trobi en presència de la responsable de la sala de consulta. Les reproduccions també podran ser sol·licitades al SAF, que realitzarà la tasca i lliurarà les imatges en suport digital, previ abonament de la taxa.
 • Està prohibida la reproducció total o parcial dels instruments de descripció dels centres d’arxius del SAF que no hagin estat publicats.

El règim d’accés a la documentació gestionada pels centres d’arxiu del SAF resta estipulat pel títol IX del Reglament del Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines, aprovat el maig del 2012 en Consell Federal.