L’Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat (AMSBM) custodia els fons documentals de tres comunitats femenines: Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, Sant Benet de Mataró i Sant Benet de Montserrat. Aquesta última comunitat fou fundada el 1952 a la muntanya de Montserrat per la fusió de les dues comunitats preexistents de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona (1236-1952) i Sant Benet de Mataró (1881-1952). És per aquest motiu que l’arxiu històric d’aquest monestir conserva els fons documentals tancats de les comunitats integrades i exhaurides el 1952.

Els fons que gestiona i custodia l’AMSBM són els següents:

  • Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, 1236-1952

Fons del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona produït per aquesta comunitat al llarg de la seva vida com a monges clarisses primer (fou la primera comunitat de clarissa de Catalunya), i benedictines després de 1513. El fons consta de 3400 pergamins aproximadament, quinze metres lineals i mig de documentació en paper i una col·lecció de fotografies. A més a mes, aquest fons es complementa amb la Biblioteca del Monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, que consta de 208 volums datats entre el segle XVI i els inicis del XIX.

  • Monestir de Sant Benet de Mataró, 1881-1952

Fons monacal produït per la comunitat de monges benedictines del Monestir de Sant Benet de Mataró, fundada el 1881 a la ciutat de Mataró per una monja del monestir de Sant Daniel de Girona i dues més del de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, les quals recercaven un model de vida comunitària més propera als inicis de la regla de Sant Benet. Es tracta d’un fons molt petit, doncs tan sols consta d’un metre lineal de documentació en paper conseqüència de la seva curta vida.

  • Monestir de Sant Benet de Montserrat, 1952 (obert)

 Fons monacal produït pel Monestir de Sant Benet de Montserrat des de la seva fundació el 1952, després de la fusió de les comunitats de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona i Sant Benet de Mataró, fins avui dia. 

  • Federació Catalana de Monges Benedictines, 1960 (obert)
Fons generat per l’activitat de la Federació Catalana de Monges Benedictines des de la seva creació al 1960 fins a l’actualitat. Es tracta d’un fons obert lligat a la figura de la presidenta de la Federació (càrrec electriu que recau en una de les abadesses dels monestirs integrants de la Federació, i que cada sis anys cal renovar). Per això, la seva conservació no resideix en un dipòsit fix, sinó que es es desplaça a l’arxiu del monestir de l’abadessa que ostenta el càrrec de presidenta en cada moment; actualment al Monestir de Sant Benet de Montserrat. 
  • Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines, 2012 (obert)

El Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines, és un servei depenent de la Federació, amb un Consell d’Arxius i una Comissió Executiva pròpia, i per tant la documentació que produeix en llur activitat és diferenciada de la Federació i tractada com un subfons del fons documental de la mateixa. Un tractament que respon alhora al caràcter itinerant del fons entres els diferents centres d’arxiu dels monestirs de la Federació, i que no té perquè coincidir amb la mateixa itinerància que la del càrrec de presidenta. Actualment aquest subfons es conserva a l’Arxiu del Monestir de Sant Benet de Montserrat.

Per més informació podeu contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a saf.mbc@gmail.com