La Federació Catalana de Monges Benedictines, conscient del patrimoni documental que custodien els monestirs federats, de les necessitats pròpies d’aquests i de les circumstàncies actuals, tant de les comunitats com de la societat en general, decideix l’any 2011 elaborar el Projecte de creació del SAF. El Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines. Un projecte que veu la llum a inicis del 2012.

El SAF és doncs, el Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines que té per missió aplegar, gestionar, conservar i difondre el patrimoni documental de les diferents comunitats que integren la Federació. Amb la voluntat d’esdevenir un servei arxivístic innovador i de referència per a la resta de comunitats eclesiàstiques i monàstiques; i assegurar la gestió, protecció i difusió del patrimoni documental monacal present i futur dels monestirs que l’integren, en benefici de les pròpies comunitats, de l’Església i de la comunitat científica.

-

Com a servei d’arxius li correspon

  • assessorar a les comunitats integrants del SAF i oferir les directrius necessàries per a la gestió de la seva documentació activa i semiactiva
  • elaborar les eines necessàries per dur a terme els tractaments arxivístics en els fons documentals
  • dur a terme el tractament arxivístic de la documentació semiactiva i històrica
  • garantir la preservació del patrimoni documental de les comunitats del SAF
  • garantir l’accés a la documentació històrica, tot respectant la legislació civil i eclesiàstica aplicable en matèria d’accés
  • gestionar i garantir el correcte ús de l’equipament i les instal·lacions dels centres d’arxiu
  • promoure la difusió del patrimoni que gestiona a través d’activitats diverses amb finalitats educatives, de divulgació cultural i de recerca
  • fomentar la recerca sobre la història de les comunitats integrants del SAF i afavorir-ne el coneixement
  • i totes aquelles altres funcions i responsabilitats derivades de les anteriors, o que li puguin ser encomanades per la Federació Catalana de Monges Benedictines